Regulamin


Wstęp

Regulamin kursów przygotowawczych Uniwersytetu Maturalnego, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2024 i 2025.

Postanowienia ogólne

Podstawowe zasady organizacyjne

 1. Organizator, e-edu.pl. spółka z o.o., KRS 0001011939, NIP 5252938955, prowadzący projekt Uniwersytet Maturalny prowadzi zajęcia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórzenie materiału z zakresu liceum oraz przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem. Organizator dokładał, dokłada i będzie dokładał wszelkich starań, aby Jego Słuchacze osiągnęli jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym. Jest to jego podstawowy cel i założenie.
 2. Wszystkie zajęcia kursowy odbywają się zdalnie w systemie on-l, ine na żywo oraz z możliwością wielokrotnego odtworzenia ich z nagrań.
 3. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.
 4. Poszczególne cykle kursów rozpoczynają się zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie www. O dokładnych datach rozpoczęcia zajęć Słuchacze zostaną poinformowani pocztą e-mail i poprzez SMS-a przed zajęciami.
 5. W przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników Organizator ma prawo:
 6. a) zaproponować przeniesienie do innej grupy,
 7. b) przesunąć termin rozpoczęcia zajęć grupy,
 8. c) rozwiązać grupę i dokonać zwrotu całości opłat dokonanych przez uczestników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania kursu zmianami zasad egzaminacyjnych.
 10. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.
 12. W trakcie trwania kursu obowiązuje stały grafik zajęć. Godzina lekcyjna zajęć to 45 minut. Ilość godzin kursu podawana jest w godzinach lekcyjnych (1 godzina – 45 minut).
 13. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.
 14. Przy zapisie na kurs Uczestnik informowany jest o warunkach udziału w kursach, w tym szczególnie o opłatach oraz o planowanej dacie rozpoczęcia zajęć.
 15. Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość godzin z danego przedmiotu, jaka jest przewidziana dla danego kursu.
 16. Grafik zajęć dla grupy jest stały. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej przekazane przez wykładowcę grupie, a nowy terminarz przedstawiony Uczestnikom, z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
 17. Zajęcia odwołane z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy są informowani, z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
 18. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.
Opłaty i faktury
 1. Cennik opłat znajduje się na stronach internetowych kursów i u Organizatora.
 2. Opłat za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto Organizatora w formie szybkich płatności przez platformę PayU lub na poczcie.
 3. Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo lub w ratach.
 4. W przypadku płatności ratalnej podpisywana jest umowa ratalna. Określa ona zasady płatności ratalnej. Raty są płatne miesięcznie według indywidualnego harmonogramu.
 5. Płatności dokonuje się (całości lub pierwszej raty) w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs przez Organizatora (ale maksymalnie do początku pierwszych zajęć).
 6. Kwota opłaty za kurs może zostać pomniejszona o specjalne rabaty. Nie wszystkie rabaty podlegają sumowaniu.
 7. Długotrwała absencja na zajęciach lub niezgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat w terminie ustalonym przez Organizatora.
 8. Uczestnik, który dokonał pełnej opłaty za kurs może otrzymać fakturę/rachunek. Faktura/rachunek wystawiana jest na podstawie dowodu wpłaty na nazwisko Uczestnika, w biurze Organizatora.
Obowiązki Uczestnika
 • Na jeden tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest do telefonicznego lub na stronie Organizatora upewnienia się o terminie ich rozpoczęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie w rozpoczęciu udziału w kursie przez Uczestnika, które nastąpiło z jego winy.
 • Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:
 1. przekazanie pracownikowi Organizatora podstawowych danych osobowych Uczestnika (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i zameldowania, telefonu kontaktowego, e-maila),
 2. dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 • Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
 1. zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs,
 3. zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
Prawa Uczestnika kursu
 1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze. Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu w ramach wniesionych za kurs opłat. Organizator może uzależnić wydanie materiałów pomocniczych od dokonania przez Uczestnika pełnej opłaty za kurs.
 2. Po dokonaniu pełnej opłaty za kurs Uczestnik otrzymuje pełny dostęp do Dzienniczka Kursanta, która rusza po drugich zajęciach kursowych.
 3. Za zgodą Organizatora i w miarę wolnych miejsc Uczestnik może dokonać zmiany grupy.
 4. Na pisemną prośbę, co najmniej 2/3 kursantów z danej grupy, Organizator może zmienić wykładowcę, prowadzącego zajęcia w tej grupie.
 5. Uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian Regulaminu, sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udział w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Rezygnacja z kursu
 1. Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty.
 2. Uczestnik może zrezygnować z kursu po jego rozpoczęciu, maksymalnie do początku drugich zajęć, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty.
 3. Wniesiona opłata zwracana jest Uczestnikowi po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
 4. Rezygnacji dokonuje się w sposób pisemny.
 5. Rezygnację należy wysłać pocztą e-mail maksymalnie przed rozpoczęciem drugich planowych zajęć kursowych. Rezygnacje złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.
Ochrona danych osobowych
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników kursu jedynie w celach związanych z własną działalnością (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Uczestnik kursu ma prawo do wglądu swoich danych przechowywanych w biurze Organizatora.
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek zgłosić pracownikowi Organizatora zaistniałe zmiany w danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z ich nie zgłoszenia konsekwencje.
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane do pracowników Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowane osoby.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023r.